VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky níže uvedené vymezují a zároveň upřesňují práva a zároveň povinnosti Hostuj.eu, kterým je podnikatel, (dále jen „Hostuj.eu“):

Matyáš Vaneš (FileX)
[email protected]
IČ: 07818467
DIČ: CZ9704292103

Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ Domažlice.

A kupujícího (dále jen „Zákazník“ či „Spotřebitel“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


1. Všeobecné podmínky k využívání služeb hostingu Hostuj.eu


2.1 Zákaznický účet

 • Zákazník provádí vytvoření Zákaznického účtu pomocí registračního formuláře na webových stránkách Hostuj.eu. Zákaznický účet je založen od doby, kdy zákazník vyplní všechny povinné údaje, odsouhlasí VOP, GDPR a stiskne tlačítko „Registrovat“. Zákaznický účet se stává aktivním po potvrzení e-mailové adresy skrz link odeslaný při registraci zákazníka.
 • Zákazník je povinen v případě jakýkoliv změn (Jméno, příjmení aj.) aktualizovat případné změny.
 • Každý zákaznický účet je zabezpečen pomocí uživatelského jména a hesla, které si zákazník zvolil během registrace. Každý zákazník je povinen nesdělovat přístupové údaje jiným osobám a držet je v tajnosti. Zároveň zákazník nesmí sdílet zákaznický účet s jinými osobami než jím samotným.
 • V případě, že zákazník poruší jakoukoliv část všeobecných podmínek, Hostuj.eu má právo znemožnit přístup na zákaznický účet, případně jej smazat z uložišť bez nároku na náhradu. Zákazník může vytvořit účet další.
 • Hostuj.eu si vyhrazuje právo dočasně omezit Zákaznický účet z důvodu zejména údržby hardwarového či softwarového vybavení či v případě podezření na podvodné činy.
 • Každý uživatel, který chce využívat služeb Hostuj.eu musí být starší 16ti let. V případě, že tomu tak není, je povinen mít souhlas od osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

2.1 Definice výrazů v níže uvedených podmínkách

 • Hostuj.eu – Podnikající osoba Matyáš Vaneš, IČ: 07818467
 • TEAM HOSTUJ.EU – administrátor, podpora hostingových služeb Hostuj.eu
 • SUPPORT – Podpora Hostuj.eu s omezenými přístupovými pravomocemi
 • MAJITEL – objednavatel hostingových služeb poskytovaných Hostuj.eu. Majitelem je osoba, která danou službu má na svém založeném uživatelským účtu, nikoliv plátce služby.
 • OSOBA POVĚŘENÁ – Osoba, které umožnil MAJITEL spravovat službu, kterou má pronajatou od Hostuj.eu
 • FTP – File Transfer Protocol tj. síťový protokol k přenosu dat
 • HS – Herní server
 • VS – Voice server
 • DS – Dedikovaný server

2.2 Využívání služeb

2.2.1 Služby HS

 • HS je veřejně přístupná služba.
 • Základní (čistá bez modifikací) je v souladu s licenčním ujednáním zvolené hry. Pro základní instanci HS jsou vždy využity volně dostupné soubory. V případě, že zvolená hra vyžaduje licenci k využití dané hry za účelem hostování – Hostuj.eu vlastní originální soubory. Hostuj.eu si vyhrazuje právo na znemožnění přístupů k souborům, které není možné odkrýt z důvodu nařízení vývojáře hry.
 • V případě, že dojde k modifikaci čisté verze hry, přechází touto změnou všechny odpovědnosti na MAJITELE HS. Není brán zřetel, zda změnu provedla OSOBA POVĚŘENÁ, či MAJITEL.
 • Za dodržování smluvních podmínek dané hry je zodpovědný MAJITEL HS.
 • Není povolené na uložišti HS skladovat materiál, který nesouvisí se zvolenou hrou. Například videa, fotografie apod.

 • TEAM HOSTUJ.EU není oprávněn a nemá automaticky přístupy do zákaznických HS. Tento bod si Hostuj.eu vyhrazuje překročit, pokud:
  • Nutnost optimalizace
  • Jasné povolení majitele
  • Zastavení přetěžování serveru jako celku
  • HS porušuje Všeobecné podmínky hostingu Hostuj.eu

 • V rozporu se těmito všeobecnými podmínkami je dále měnit parametry HS za účelem změn ve výpočtu měsíčního/denního výpočtu plateb za dané HS. Mezi tyto kroky patří především:
  • Úpravy herních slotů, které jsou nad rámec zakoupených
  • Využívání botových pluginů (addonů), které mají za účel navýšit uměle počet hráčů na HS.
  • Upravovat či zasahovat do tzv. query protokolu HS. Výstup z protokolu musí odpovídat reálným datům.
  • Provozovat HS, které mají cílený úkol lákat hráče na hru s nepovolenými modifikacemi dané hry (cheaty, hacky).
  • Provádět akce, které mají za následek enormní vytížení DS či mají účelově způsobit jeho pád.
  • V případě, že MAJITEL či POVĚŘENÁ OSOBA poruší výše uvedené smluvní podmínky. Může být server dočasně pozastaven na dobu, kterou zhodnotí TEAM HOSTUJ.EU, či server může být zcela vymazán a odebrán ze zákaznického účtu MAJITELE bez nároku na kompenzaci či nárokování škody.
  • Při zakoupení hry „Minecraft“ MAJITEL automaticky souhlasí s podmínkami, vydaných společností Mojang „EULA“. A dále zodpovídá za korektní proškolení POVĚŘENÉ OSOBY, aby nedošlo k porušení těchto podmínek.

2.2.2 Služby VS

 • VS je veřejně přístupná služba.
 • Základní (čistá bez modifikací) je v souladu s licenčním ujednáním zvoleného druhu VS. Pro základní instanci VS jsou vždy využity volně dostupné soubory. V případě, že zvolená hlasový server vyžaduje licenci k využití daného serveru za účelem hostování – Hostuj.eu vlastní originální soubory. Hostuj.eu si vyhrazuje právo na znemožnění přístupů k souborům, které není možné odkrýt z důvodu nařízení vývojáře dané platformy.
 • V případě, že dojde k modifikaci čisté verze VS, přechází touto změnou všechny odpovědnosti na MAJITELE VS. Není brán zřetel, zda změnu provedla OSOBA POVĚŘENÁ, či MAJITEL.
 • Za dodržování smluvních podmínek daného hlasového serveru je zodpovědný MAJITEL VS.

 • TEAM HOSTUJ.EU není oprávněn a nemá automaticky přístupy do zákaznických VS. Tento bod si Hostuj.eu vyhrazuje překročit, pokud:
  • Nutnost optimalizace
  • Jasné povolení majitele
  • Zastavení přetěžování serveru jako celku
  • VS porušuje Všeobecné podmínky hostigu Hostuj.eu

 • V rozporu se těmito všeobecnými podmínkami je dále měnit parametry HS za účelem změn ve výpočtu měsíčního/denního výpočtu plateb za dané HS. Mezi tyto kroky patří především:
  • Úpravy hlasových slotů, které jsou nad rámec zakoupených
  • Využívání botových pluginů (addonů), které mají za účel navýšit uměle počet uživatelů na HS.
  • Upravovat či zasahovat do tzv. query protokolu HS. Výstup z protokolu musí odpovídat reálným datům.
  • Provádět akce, které mají za následek enormní vytížení DS či mají účelově způsobit jeho pád.
  • V případě, že MAJITEL či POVĚŘENÁ OSOBA poruší výše uvedené smluvní podmínky. Může být server dočasně pozastaven na dobu, kterou zhodnotí TEAM HOSTUJ.EU, či server může být zcela vymazán a odebrán ze zákaznického účtu MAJITELE bez nároku na kompenzaci či nárokování škody.

2.3 Reklamace služeb

 • V případě nefunkční služby je zákazník povinen nefunkčnost hlásit ihned při zjištění. Při neučinění se počítá den nahlášení nefunkčnosti zákazníkem jako první. Reklamaci zákazník může uplatnit buď prostřednictvím ticket systému na našem Discord serveru (link pro připojení je uveden na webových stránkách Hostuj.eu), telefonicky či e-mailem.
 • Hostuj.eu se zavazuje nefunkčnost začít řešit nejpozději do 5 dnů od nahlášení nefunkčnosti a průběžně zákazníka informovat o stavu.
 • V případě, že nastane k pochybění na straně poskytovatele a nebude zaviněnou třetí stranou (DDOS, živelná pohroma, nefunkčnost DS ze stran závisejících na provozu HS/VS), je Hostuj.eu povinen nahradit dobu nefunkčnosti zákazníkovi. Náhrada je počítána formou přičtení dní k pronájmu služby v minimální době 1 dne až po celou dobu celkové omezení služby.

2.4 Nárok na finanční kompenzaci / vrácení peněz

 • Nárok na vrácení financí za pronajatou službu zákazníkovi vznikne, v případě že dojde k prokazatelné nedostupnosti služeb po dobu 2 týdnu v jednom měsíci pronájmu služby.
 • Nárok na vrácení financí za pronajatou službu bez udání důvodu vzniká pouze v případě, že nedojde k započetí plnění za službu.
 • Nárok za náhradu škody zaniká, v případě že plná nefunkčnost či omezená funkčnost vznikla pochybením zákazníka. Za takové chování je myšleno, že dojde k modifikaci HS zákazníkem od Hostuj.eu

2.5 Mimosoudní řešení sporů

 • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 • Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 44
  110 00 Praha 1
  Email: [email protected]
  Web: adr.coi.cz


2.6 Ceny

 • Není-li uvedeno jinak, platí, že všechny ceny jsou uvedeny v Kč (Koruna česká) a jsou rovny cenám v kreditech a naopak (1 Kč = 1 kredit).
 • Jakékoliv vyplácení kreditů není běžně možné. Hostuj.eu může udělit výjimku, nicméně ta není právně vymahatelná a závisí pouze na rozhodnutí Hostuj.eu.